Adatvédelmi nyilatkozat

Információk a személyes adatainak a bloggal, és az azon keresztül elérhető szolgáltatások használatával kapcsolatos kezelésére vonatkozó feltételekről.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) (közzétéve az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/1. számában) III. fejezetének 2. szakasza 13. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot tesszük.

Adatkezelő

Személyes adatainak kezelője az InfoConsulting Hungary Kft., székhely: 1132 Budapest, Váci út 22-24., cégjegyzékszám: 01 09 687800, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Kapcsolattartás adatkezelési kérdésekben

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével kereshet minket a következő e-mail címen: adatvedelem@infoconsulting.hu.

Az adatkezelés célja

Személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 1. folyamatban lévő kommunikációhoz, amely jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges a GDPR II. fejezete 6. cikkének (1) bekezdése f) pontja alapján,
 2. szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez a GDPR II. fejezetének 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján,
 3. adó- és járulékfizetési kötelezettségeink teljesítéséhez a GDPR II. fejezetének 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján,
 4. felmérésekhez a GDPR II. fejezetének 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján,
 5. a GDPR-ból adódó kötelezettségeink teljesítéséhez a GDPR II. fejezetének 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján, például annak bizonyításához, hogy teljesítettük tájékoztatási kötelezettségünket,
 6. követelések előterjesztéséhez, kivizsgálásához és megvédéséhez a GDPR II. fejezetének 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján,
 7. az általunk kínált termékek és szolgáltatások marketingjéhez a GDPR II. fejezetének 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.

Az adatkezelés címzettjei

Adataihoz hozzáférhetnek olyan alvállalkozóink, amelyek a mi utasításaink szerint dolgozzák fel azokat. Ilyen alvállalkozók lehetnek például jogi szolgáltatást nyújtó cégek, könyvvizsgálók, hosting cégek, külső könyvelők, futárok, posta, egyéb szállítással foglalkozó cégek, bankok, valamint a törvény szerint illetékes állami szervek. A személyes adatok szintén továbbításra kerülhetnek a cégcsoportunk vállalatai között, kötelező erejű vállalati szabályok alapján. Szintén az adatkezelés címzettjei azok a felhatalmazott személyek, akik a cégcsoport vállalatainál az adatokat feladataik ellátása során felhasználják (alkalmazottak, munkatársak).

Az adatkezelés időtartama

Adatait a következő ideig tároljuk:

 1. folyamatban lévő kommunikációhoz – legkésőbb addig, ameddig nem tiltakozik az adatkezelés ellen,
 2. amikor az adatkezelés célja szerződés megkötése és teljesítése – addig, ameddig a követelések előterjesztésére rendelkezésre álló időtartam el nem telik,
 3. adó- és járulékfizetési kötelezettségeink teljesítéséhez – annak a naptári évnek a végétől számított 5 évig, amely évben az adó vagy járulékfizetés határideje lejár,
 4. felmérésekhez – legkésőbb addig, ameddig nem tiltakozik az adatkezelés ellen,
 5. a GDPR-ból adódó kötelezettségeink teljesítéséhez – addig, ameddig az időkorlátok érvényesek,
 6. követelések előterjesztéséhez, kivizsgálásához és megvédéséhez – addig, ameddig az időkorlátok érvényesek,
 7. az általunk kínált termékek és szolgáltatások marketingjéhez – legkésőbb addig, ameddig nem tiltakozik az adatkezelés ellen.

Az ön jogai

Önnek joga van hozzáférni személyes adataihoz, helyesbíteni, kiegészíteni, törölni azokat, korlátozni kezelésüket, valamint önt megilleti az adathordozhatóság és a tiltakozás joga. Amennyiben úgy véli, hogy adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezeljük, panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál, amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Adatszolgáltatási kötelezettség

Ön szerződéskötés feltételeként vagy adó- és járulékfizetéssel, illetve egyéb jogi kötelezettséggel kapcsolatos adatkezeléshez, ezek hiányában pedig az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez bocsátja rendelkezésre személyes adatait.

Az összes vonatkozó jogszabállyal összhangban minden tőlünk telhető fizikai, műszaki és szervezési intézkedést megteszünk, hogy megakadályozzuk a személyes adatok véletlenszerű vagy szándékos megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozását, felhasználását, és az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

Nyitottak vagyunk bármilyen, a személyes adatok biztonságos kezelésével kapcsolatos fejlesztési javaslatra, amelyeket a következő e-mail címre várunk: adatvedelem@infoconsulting.hu.